Make your own free website on Tripod.com

 

[FrontPage Save Results Component]
כן לא

1.      קיימת יחסי מין מלאים עם גבר כששניכם רציתם בכך?

2.      גבר לא הבין נכון את מידת האינטימיות המינית בה היית מעונינת?  

3.      היית במצב שגבר היה מגורה מינית במידה כל כך גבוהה שחשבת שלא ניתן לעצור אותו, אף על פי שלא היית מעונינת בקיום יחסי מין?

4.      קיימת יחסי מין מלאים עם גבר למרות שלא רצית בגלל שהוא איים לנתק את הקשר אתך אם לא תקיימי אתו יחסי מין מלאים?

5.      קיימת יחסי מין מלאים עם גבר כשלא רצית בגלל שהרגשת לחוצה כתוצאה מאמצעי שכנוע בלתי פוסקים שלו?

6.      נודע לך שגבר השיג ממך יחסי מין מלאים על ידי כך שהוא אמר לך דברים שלא באמת התכוון?

7.      היית במצב שבו גבר השתמש ברמה כלשהי של כוח פיזי (עיקום היד שלך, הצמדתך למיטה וכו') על מנת להכריח אותך להתנשק אתו או להתמזמז אתו כשלא רצית?

8.      היית במצב שבו גבר ניסה לקיים איתך יחסי מין מלאים כשלא רצית בכך תוך כדי איום בשימוש בכוח פיזי (עיקום היד שלך, הצמדך למיטה וכו'), אבל מסיבה כלשהי לא היו אז יחסי מין מלאים?

9.      היית במצב שבו גבר השתמש ברמה כלשהי של כוח פיזי (עיקום היד שלך,  הצמדך למיטה וכו') על מנת לנסות להכריח אותך לקיים אתו יחסי מין מלאים כשלא רצית, אבל מסיבה כלשהי לא היו אז יחסי מין כאלה?

10.  קיימת יחסי מין מלאים עם גבר כשלא רצית בגלל שהוא איים איום בשימוש בכוח פיזי (עיקום היד שלך, הצמדך למיטה וכו') אם לא תשתפי אתו פעולה?

11.  קיימת יחסי מין מלאים עם גבר כשלא רצית בגלל שהוא השתמש בכוח פיזי (עיקום היד שלך, הצמדך למיטה וכו')?

12.  היית במצב בו גבר קיבל  מאמך יחסי מין אוראליים או אנאליים כשלא רצית את זה דרך שימוש בכוח פיזי (עיקום היד שלך, הצמדך למיטה וכו')?

13.  האם אי פעם נאנסת?